Modlitwy

Święte Godziny

       Liturgia Godzin (brewiarz) zawiera Godzinę czytań, czyli teksty zaczerpnięte z obfitego skarbca Pisma świętego oraz wybrane fragmenty pism dotyczących życia duchowego, których autorami są doktorzy Kościoła i inni pisarze kościelni. Ponadto Godzina Czytań obejmuje również hymn i psalmy, kończy się zaś modlitwą. Przez to pozostaje Godziną przeznaczoną na modlitewne rozważanie Słowa Bożego.

1.       Oprócz Brewiarzowej Godziny czytań znamy takżeGodzinę Świętą. Początków jej należy doszukiwać się w Ogrójcu. Sam Pan Jezus w objawieniach św. Małgorzacie Marii na to wskazał. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy: „Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: . A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! ” (Łk 22,39-42).
   Jej celem jest wynagrodzenie za niewdzięczność wobec Serca Jezusa. W Paray-le-Moniale Chrystus mówił do św. Małgorzaty Marii: „A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze mną jednej godziny”.
 Papież Pius XI w encyklice Miserentissimus Redemptor wydanej w 1928 roku, a poświęconej powszechnemu obowiązkowi wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa nazywa Godzinę świętą praktyką miłości i wynagrodzenia. Pisze w tym dokumencie, że Pan Jezus zlecił dwie pobożne praktyki św. Małgorzacie Marii: „(…) by przyjmowali z intencją ekspiacyjną tzw. Komunię wynagradzająca oraz by praktykowali nabożeństwo nazwane słusznie Godziną świętą, oddając się przez pełną godzinę modlitwie i pokutnym błaganiom” (nr 6).
images (1)
   Kościół wypowiedział się oficjalnie na temat formy tego nabożeństwa dopiero w 1933 roku przez specjalny dekret Penitencjarii, która ustanowiła odpusty związane z tym nabożeństwem. W wymienionym dokumencie stwierdzono, że modlitwy w czasie Godziny świętej „(…) do tego głównie zmierzają, by przypomnieć wiernym Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa i pobudzić ich do rozważania i uczczenia Jego płomiennej miłości, dzięki której ustanowił Boską Eucharystię, pamiątkę Męki swojej, oraz do zadośćuczynienia i wynagrodzenia za swoje i cudze grzechy.
   Jan Paweł II w liście apostolskim do wszystkich biskupów z 1980 roku o kulcie Najświętszej Eucharystii wymienia Godzinę świętą wśród wielu różnych form pobożności eucharystycznej
2. Dobrze znamy także objawioną s. Faustynie przez Pana JezusaGodzinę Miłosierdzia.– jest to Godzina święta. upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Jest ona wezwaniem do wdzięcznego zwrócenia swych myśli i serca w stronę Boga – Człowieka, który ofiarował się i umarł za nasze niewierności. Święta Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi.
 ”O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego”./Dz. 1320/ Pan Jezus z niepojętą miłością zwraca się do każdego człowieka. Z wyjątkową wrażliwością otwiera Swoje Serce dla tych, którzy w Godzinie Miłosierdzia łączą się z Nim w ufnej i żarliwej modlitwie. Zaprasza, by w tym świętym czasie z miłością zatopić się w Jego Miłosiernym Sercu i trwać przy Nim upraszając miłosierdzia dla całego świata, zapewniając, iż: Nie odmówi duszy niczego, o co Go prosi /por. Dz/

 

Rozmowa miłosiernego Boga z duszą w rozpaczy

- Jezus: Duszo w ciemnościach pogrążona, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone, wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest miłością i miłosierdziem samym. – Lecz niestety, dusza pozostaje głucha na wołanie Boże i pogrąża się jeszcze w większych ciemnościach.

- Jezus wola powtórnie: Duszo, usłysz głos miłosiernego Ojca swego. Budzi się w duszy odpowiedź: Nie ma już dla mnie miłosierdzia. I wpada w jeszcze większą ciemność, w pewien rodzaj rozpaczy, który daje jej pewien przedsmak piekła i czyni ją całkowicie niezdolną do zbliżenia się do Boga.

Jezus trzeci raz mówi do duszy, lecz dusza jest głucha i ślepa, poczyna się utwierdzać w zatwardziałości i rozpaczy. Wtenczas zaczynają się niejako wysilać wnętrzności miłosierdzia Bożego i bez żadnej współpracy duszy daje jej Bóg swą ostateczną łaskę. Jeżeli nią wzgardzi, już j ą Bóg pozostawi w stanie, w jakim sama chce być na wieki. Ta łaska wychodzi z miłosiernego Serca Jezusa i uderza swym światłem duszę, i dusza zaczyna rozumieć wysiłek Boży, ale zwrócenie [się do Boga] od niej zależy. Ona wie, że ta łaska jest dla niej ostatnia, i jeżeli okaże jedno drgnienie dobrej woli – chociażby najmniejsze – to miłosierdzie Boże dokona reszty.

- [Jezus:] Tu działa wszechmoc mojego miłosierdzia, szczęśliwa dusza, która skorzysta z tej łaski.

- Jezus: Jak wielką radością napełniło się serce moje, kiedy wracasz do mnie. Widzę cię bardzo słabą, dlatego biorę cię na własne ramiona i niosę cię w dom Ojca mojego.

- Dusza, jakby przebudzona: Czy to możliwe, żeby jeszcze dla mnie było miłosierdzie? – pyta się pełna trwogi.

- Jezus: Właśnie ty, dziecię moje, masz wyłączne prawo do mojego miłosierdzia. Pozwól mojemu miłosierdziu działać w tobie, w twej biednej duszy; pozwól, niech wejdą do duszy promienie łaski, one wprowadzą światło, ciepło i życie.

- Dusza: Jednak lęk mnie ogarnia na samo wspomnienie moich grzechów i ta straszna trwoga pobudza mnie do powątpiewania o Twojej dobroci.

- Jezus: Wiedz, duszo, że wszystkie grzechy twoje nie zraniły mi tak boleśnie serca, jak obecna twoja nieufność; po tylu wysiłkach mojej miłości i miłosierdzia nie dowierzasz mojej dobroci. – Dusza: O Panie, ratuj mnie sam, bo ginę, bądź mi Zbawicielem. O Panie, resztę wypowiedzieć nie jestem zdolna, rozdarte jest moje biedne serce, ale Ty, Panie…

Jezus nie pozwolił dokończyć tych słów duszy, ale podnosi ją z ziemi, z otchłani nędzy i w jednym momencie wprowadza ją do mieszkania własnego Serca, a wszystkie grzechy znikły w okamgnieniu, miłości żar zniszczył je.

- Jezus: Masz, duszo, wszystkie skarby mojego serca, bierz z niego, cokolwiek ci potrzeba.

- Dusza: O Panie, czuję się zalana Twoją łaską, czuję, jak nowe życie wstąpiło we mnie, a nade wszystko czuję Twą miłość w mym sercu, to mi wystarcza. O Panie, przez wieczność całą wysławiać będę wszechmoc miłosierdzia Twego; ośmielona Twoją dobrocią, wypowiem Ci wszystek ból serca swego.

- Jezus: Mów, dziecię, wszystko bez żadnych zastrzeżeń, bo słucha cię serce miłujące, serce najlepszego przyjaciela.

- O Panie, teraz widzę całą swoją niewdzięczność i Twoją dobroć. Ścigałeś mnie swoją łaską, a ja udaremniałam wszystkie Twoje wysiłki, widzę, że należało mi się samo dno piekła za zmarnowanie Twych łask.

Jezus przerywa duszy rozmowę i [mówi]: Nie zagłębiaj się w nędzy swojej, jesteś za słaba, abyś mówiła; lepiej patrz w moje serce pełne dobroci i przejmij się moimi uczuciami, i staraj się o cichość i pokorę. Bądź miłosierna dla innych, jako ja jestem dla ciebie, a kiedy poczujesz, że słabną twe siły, przychodź do źródła miłosierdzia i krzep duszę swoją, a nie ustaniesz w drodze.

- Dusza: Już teraz rozumiem miłosierdzie Twoje, które mnie osłania jak obłok świetlany i prowadzi mnie w dom mojego Ojca, chroniąc mnie przed strasznym piekłem, na które nie raz, ale tysiąc razy zasłużyłam. O Panie, nie wystarczy mi wieczności na godne wysławianie Twojego niezgłębionego miłosierdzia, Twojej litości nade mną.

(Dzienniczek św. Faustyny, 1486)

„O Jezu, polecam Ci tę osobę… nawróć ją,

zbaw ją… nie tylko nawróć ją, ponieważ potem może utracić Twoją łaskę, ale zbaw ją, zbaw ją… czyż nie wylałeś za nią Twojej krwi?”.

Fragment modlitwy św. o. Pio

„O Jezu, polecam Ci tę osobę… nawróć ją, zbaw ją… nie tylko nawróć ją, ponieważ potem może utracić Twoją łaskę, ale zbaw ją, zbaw ją… czyż nie wylałeś za nią Twojej krwi?”.</p><br /><br />
<p>Fragment modlitwy św. o. Pio

 

Warunkiem podstawowym modlitwy jest chcenie. Chcieć się modlić. W niej poznajemy swoją drogę do nieba. Modlitwa jest poufnym, bardzo osobistym i przyjacielskim przebywaniem z Bogiem z tym, o którym wiemy, że nas kocha. Trzeba być przygotowanym na to, że pojawi się pragnienie zakończenia czasu przeznaczonego na modlitwę. Oczekujemy w większym stopniu chwili końca rozmyślania, niż troski o dobre, mądre myśli, które się pojawiają. Niezwykle trudno jest w takim stanie o skupienie.

Tym, co pozbawia chęci modlitwy jest z jednej strony szatan, z drugiej zaś ludzka natura. Opanowuje nas ciężar przenikający całe ciało, serce i umysł. Dochodzi przede wszystkim opór, aby przekroczyć próg świątyni. Nie dokonamy tego sami. Potrzebne jest wzywanie mocy, która jest z Boga.

Rozmyślanie uzdrawia rany serca. Ważne jest szukanie spokojnego miejsca i czasu dla Pana, aby On mógł zbliżyć się do nas. Choćby nasze serca nie pałały miłością i pragnieniem modlitwy, a czyniły jedynie wysiłek w tym kierunku, Pan wszystkiego dopełni. Porzucanie modlitwy jest równoznaczne z porzucaniem Boga i Jego miłości. Przyjdzie czas zmęczenia modlitwą, czasem rozdrażnienia i zniechęcenia, lecz trzeba na niej trwać a przyjdzie czas błogosławionego pocieszenia od Boga.

Bóg chce wejść w nasze serce i udzielać nam swojej radości i pocieszenia. Warunkiem Jego wejścia jest serce człowieka całe dla Niego, a przy tym czyste, oddychające wolnością. Nadto, możliwe jest Jego przyjście, kiedy bardzo Go oczekujemy. Stąd, aby się modlić, konieczne staje się usunięcie wszelkich przeszkód, uniemożliwiających przyjście Pana. Trzeba pamiętać o ogromnej sile zła nieprzyjaciół Boga i człowieka, którzy będą zabiegali o to, aby niemożliwe było nasze spotkanie z Bogiem.

Chcąc się modlić, trzeba poznać niewolę w której trwamy, będącą przeszkodą w otwarciu się na Pana.

NABOŻEŃSTWO
DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA
W 1917 r. Matka Najświętsza ukazując się trojgu dzieciom Łucji,
Franciszkowi i Hiacyncie w Fatimie powiedziała:
Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała
Boga ciężkimi grzechami. Jeżeli ludzie się nie nawrócą, Bóg ześle
karę, jakiej świat jeszcze nie widział. O, gdyby ludzie zechcieli wejść
w siebie i żałować za grzechy!
Pokazała dzieciom piekło: Potępione dusze były w ludzkich ciałach,
kotłowały się bez przerwy w płomieniach i krzyczały z przerażenia.
Po wizji piekła Matka Boża powiedziała dzieciom: Widziałyście
piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować,
Pan Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego
Niepokalanego Serca, gdyż wiele dusz idzie na wieczne potępienie,
bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Gdy
będziecie ponosić ofiary mówcie:
O Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie
grzeszników i jako zadośćuczynienie
za grzechy popełnioneprzeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi
Maryja powiedziała Łucji, że grzechy niewdzięcznych ludzi co
chwilę ranią Jej Niepokalane Serce i poprosiła o zadośćuczynienie
przez odprawienie nabożeństwa kolejnych pięciu pierwszych
sobót miesiąca.
Jeśli uczynią co powiem, zbawi się wiele dusz…
Przychodzę prosić o zadośćuczynienie, i poprosiła o:
1. Komunię świętą wynagradzającą
2. Cząstkę różańca wynagradzającego
nie należy dodawać innych intencji
3. Spowiedź świętą wynagradzającą
4. Towarzyszenie Maryi przez piętnaście minut w rozważaniu
piętnastu tajemnic Różańca z intencją wynagrodzenia
Jej Niepokalanemu Sercu
bez odmawiania różańca
Każdemu, kto z miłości do Maryi odprawi to nabożeństwo, Matka
Boża obiecuje:
Przybędę w godzinie śmierci
z łaskami potrzebnymi do zbawienia
Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję
zbawienie. Dusze te będą kochane przez Boga, jak
kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron
Jakże szczęśliwi będziemy w chwili śmierci, gdy nasza Matka
przyjdzie i zaprowadzi nas do domu Ojca.
Moje Niepokalane Serce będzie twoim
schronieniem i drogą prowadzącą do Boga
Pewność zbawienia to wielka łaska, bo obietnice Boże są nieodwołalne.
Jezus chce, abym była bardziej znana i miłowana
1. Modlitwa po Komunii Świętej wynagradzającej
Kocham Cię Jezu Królu Miłości odwiecznej i przyjmuję Cię
z miłością na Króla mojego serca. Proszę, ukryj mnie na zawsze
w Twoim Boskim Sercu i przyjmij moje życie w hołdzie
wdzięczności za dar zbawienia, którego udzielasz mi przez
pośrednictwo Niepokalanego Serca Maryi.
O czuła Matko, przepraszam Cię za grzechy moje, mojej rodziny,
Ojczyzny i świata, które co chwilę ranią Twoje Niepokalane
Serce! Aby wynagrodzić Ci za wielkie cierpienia, których doznajesz
od nas, niewdzięcznych dzieci, ofiaruję Ci nieskończoną
miłość Jezusa obecnego w moim sercu. Z miłością poddaję się
Twojemu królowaniu, aby jak najszybciej zatryumfowało Twoje
Niepokalane Serce. Ucieczko grzeszników, módl się za nami!
2. Różaniec wynagradzający
Różańcem wynagradzajmy Maryi za pięć zniewag:
1. Obelgi przeciwko Niepokalanemu Poczęciu. 2. Przeciw Jej Dziewictwu.
3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu. 4. Obelgi, przez
które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę a nawet
nienawiść wobec Nieskalanej Matki. 5. Bluźnierstwa które
znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach i za wszystkie
grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce.
Maryja w Fatimie podkreśla, że Różaniec potrafi uzyskać dla
nas to, czego w żaden inny sposób nie osiągniemy:
Odmawiajcie różaniec na cześć Matki Bożej
Różańcowej, bo tylko Ona może wam pomóc
Jan Paweł II: Od lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne
miejsce w moim życiu duchowym. Różaniec towarzyszył mi
w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk.
Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Ileż to łask otrzymałem
w tych latach od Najświętszej Dziewicy poprzez Różaniec

 

3. Spowiedź Święta wynagradzająca
Grzechami lekkimi ranimy Serce Jezusa, a ciężkimi krzyżujemy
Go w naszej duszy i zadajemy jej śmierć. Jak bardzo trzeba Go
za każdy grzech przeprosić i wynagrodzić miłością i poprawą
życia. Przed spowiedzią błagajmy Jezusa o szczery żal za grzechy.
Gdy całym sercem Go przeprosimy i poprosimy o przebaczenie,
obdarzy nas swoim pokojem, bo Jezus za miłość
przebacza grzechy. Jezus nas kocha i pragnie naszej miłości.
Spowiedź należy odbyć w pierwsza sobotę, lub wcześniej, aby być
w łasce uświęcającej. Gdy zapomnimy wzbudzić intencję wynagradzającą,
należy to uczynić przed następną spowiedzią, wykorzystując
do tego pierwszą okazję.
4. Towarzyszenie Maryi w rozważaniu Różańca
Pójdźmy do Maryi jako Jej dzieci. Wzbudźmy intencję wynagradzającą
za grzechy, którymi ranimy Jej Niepokalane Serce.
Maryja prosi, abyśmy jej towarzyszyli w rozważaniu tajemnic
Różańca. Pragnie nam towarzyszyć w tym rozważaniu i podzielić
się z nami jak Matka z dziećmi tym, co przeżywała
w czasie zwiastowania, nawiedzenia św. Elżbiety, gdy urodziła
Jezusa w ubogiej zimnej grocie, gdy go ofiarowała Bogu
w świątyni Jerozolimskiej. I tym co czuła gdy był biczowany,
cierniem ukoronowany, gdy dźwigał ciężki krzyż i gdy został
na nim ukrzyżowany. W czasie Jego męki sercem pełnym miłości
i bólu współcierpiała z Jezusem, a po zmartwychwstaniu
radowała się z Nim.
Gdy razem z naszą Matką będziemy rozważać życie Jezusa, odczujemy,
to co Ona przeżywała: miłość, czułość, współcierpienie
i radość. Duch Maryi ogarnie nas i będziemy kochać Jezusa,
Ojca Niebieskiego i Ducha Świętego Jej Sercem.
Matka Boża znając przyszłość cierpi, bo wie, że wielu Jej dzieciom
zagraża wieczna męka, dlatego prosi:
Módlcie się, módlcie się gorąco
i podejmujcie dużo umartwień za grzeszników,
ponieważ wielu idzie do piekła
Przesłanie Matki Bożej z Fatimy pozwala zrozumieć, że sensem
życia jest ofiarowanie się Bogu. Gdy każdego ranka ofiarujemy
cały dzień Bogu, wtedy całe nasze życie będzie służyło zbawieniu
dusz. Możemy to uczynić mówiąc:
O Jezu, ofiaruję Ci ten dzień z miłości do Ciebie,
za nawrócenie grzeszników
i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
Czyńmy wszystko z miłości do Jezusa i Maryi: módlmy się, przyjmijmy
cierpienia, podejmujmy umartwienia i wszystko czyńmy
z miłością, by nasi bracia i siostry wrócili do Boga. Miłością zwyciężymy
każdy grzech. Miłością osiągniemy wszystko.
Siostra Łucja: Ci którzy będą żyć nabożeństwem do Niepokalanego
Serca Maryi będą prawdziwie nawróceni i poświęceni Bogu,
ci stanowić będą pokolenie, które zwycięży zło.
Różne narody zginą,
na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje •
Książki na temat Wielkiej Nowennie Fatimskiej 2009-2017 i nabożeństwa
pierwszych sobót.

Sekretariat Fatimski Zakopane-Krzeptówki – tel. 18 206 64 20
Za zgodą Kurii Diecezjalnej w Kielcach.
Parafia pw. Św. Józefa Robotnika w Kielcach.
Zamówienia: folderki@op.pl lub kancelaria@jozef-kielce.pl
tel. 41 362 43 00

 

Jezus leczy MIŁOŚCIĄ
*Obrona przed szatanem-Złem *

1. Comiesięczna spowiedź i Komunia św. każdej niedzieli, w czasie Mszy św.
2. Codzienny Różaniec, jedna dziesiątka, albo cząstka (tj. 5-dziesiątek).
3. Post, środa i piątek, bez telewizji, radia, komputera, słodyczy i mięsa.
4. Zawsze nosić na szyi medalik, albo krzyżyk.
5. Starać się być dobrym dla innych.
6. Mieć w domu wodę święconą i codziennie się nią przeżegnać.
7. Każdego dnia czytać Biblię, albo inną literaturę religijną, choćby 7-minut.
8. Odmawiać co dnia modlitwę do „Pana Jezusa” i „Św.Michała Archanioła”.

Modlitwa o uniknięcie czyśćca

Modlitwa o uniknięcie czyśćca

Dusze czyśćcowe (fot. Wikimedia Commons)

Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni zdolnym do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do rajskiego szczęścia.

„Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni zdolnym do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do rajskiego szczęścia. Zawsze przepełnia nas słodyczą; jest  miodem spływającym do duszy, który sprawia, iż wszystko staje się słodkie. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słooca” (Święty Jan Maria Vianney)

Modlitwa o uniknięcie czyśćca 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami, i zasługami, na zadośćuczynienie za grzechy moje dzisiaj popełnione i w ciągu całego mojego życia.

Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, na naprawienie tego dobra, które źle spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.

Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najświętsze Serce Boskiego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa i Niepokalane Serce Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny, z całą Ich Miłością i nieskończonymi cierpieniami i zasługami, na uzupełnienie tego dobra, które źle spełniłem dzisiaj i w całym moim życiu.

Chwała Ojcu…

źródło: http://katolik.d500.pl/

* Do Pana Jezusa *

  „O Jezu Zbawicielu, Panie mój i Boże mój, który przez ofiarę Krzyża odkupiłeś nas i zwyciężyłeś władzę szatana.
Proszę Cię o uwolnienie mnie od wszelkiej obecności diabelskiej i od wszelkiego wpływu szatana. Proszę Cię w Twoje Imię. Proszę Cię o to przez Twoje Rany. Proszę Cię o to przez Twój Krzyż. Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Niepokalanej i Bolesnej.
Krew i woda, które wypływają z Twojego boku, niech spłyną na mnie, aby mnie oczyścić, wyzwolić i uzdrowić. Amen.”

* Do św. Michała Archanioła *

* Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich, po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

* Modlitwa uwalniająca od przekleństw między-pokoleniowych *

„W Imię Boga Wszechmogącego biorę Krzyż z Golgoty zbroczony Najświętszą Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa wypływającą z Jego przebitego Serca i Ran. Stawiam ten Krzyż pomiędzy moją Rodziną i mną, a naszymi wrogami z rodu w ród, z pokolenia na pokolenie i z szczerego serca błagam Cię Boże, przebacz naszym wrogom i ja im przebaczam. Błogosław nas Boże Trój-jedyny Ojcze i Synu i Duchu Święty mnie i moją Rodzinę (przeżegnać się), a także naszych wrogów. Amen. Pod Twoją obronę, uciekamy się…”

Ponadto potrzeba praktykować,

* Cztery kroki do przebaczenia * –  pojednania, odejścia od gniewu.

(Mama modli się za syna, który ją nienawidzi już 10-lat. Po dwóch miesiącach modlitwy syn sam dzwoni, prosi o przebaczenie i spotkanie).

1. Synu, przebaczam Tobie za wszelkie zło jakie mi uczyniłeś.
2. Synu, przebacz mi, że Ciebie nie kochałam i nie rozumiałam jak tego oczekiwałeś.     
3.
 Synu, chcę Cię kochać jak kocha Ciebie JEZUS.

4. Synu, dziękuję BOGU, że jesteś.

  * Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne *

1. JEZU bądź Panem mojej: – teraźniejszości,  przeszłości i przyszłości.
2. JEZU przebaczam wszystkim moim krzywdzicielom, którzy mnie zranili.
3. JEZU, dotknij moich ran, ulecz je swoją Miłością i Miłosierdziem.

* Siedem sekretów szczęśliwego małżeństwa *

1. Wspólna modlitwa ma być od pierwszego dnia małżeństwa, z początku razem, a potem z dziećmi. Comiesięczna spowiedź, Komunia św. i wspólna Msza św. w każdą niedzielę. Co dnia 1-dziesiątek Różańca i modlitwa do św.Michała Archanioł, przeciw szatanowi, bo to on zepsuł małżeństwo Adama i Ewy.
2.Współmałżonek, to najważniejsza osoba dla mnie po ślubie: – nie mama, bo samotna, – nie dziecko. Nie ma sakramentu rodzicielstwa, synostwa, ale małżeństwa. (List św.Pawła do Efezjan 5,21-33).
3. Odrzucić grubiańskie zachowanie, ma być wzajemna delikatność i szacunek. Pielęgnacja Miłości: szereg prostych zachowań mówiących, że jesteśmy Kochani, potrzebni, ważni. Drobne prezenty.
4. Każdego dnia dziękować BOGU za to dobro, które widzę w żonie(mężu) i dzieciach. Nie wypominamy to, co kiedyś było przykre i bolesne.
5. Rozmawiać z sobą na tematy duchowe, ciekawić się nie tylko materialnymi sprawami Rodziny. Mieć czas dla siebie, (Żony, Męża, Dzieci) na wspólny odpoczynek, rozrywkę spacer.
6. Świętość łoża – śpimy razem. Nie z pilotem, a ona z dzieckiem. Kładziemy się spać razem, idzie nie tylko o sex, ale wspólne zasypianie, przytulenie, bliskość. W USA 50% małżeństw stosujących antykoncepcję – rozwodzi się. Nie stosujących, tylko 3%.
7. Być wiernym sobie nawzajem w myślach, słowach i uczynkach. – Niech żonę nie przyciąga inny mężczyzna, który więcej zarabia, albo ma zdolność własnoręcznie coś zrobić. – A męża nie przyciąga inna kobieta swoją urodą, gustownym ubraniem, czy lepszym gotowaniem. – Nosić obrączkę.

****************

Litania do Świętej Rodziny

Spraw Boże, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu

Litania do Świętej Rodziny PIOTR KRZEWIŃSKIŚwięta Rodzina

LITANIA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

Kyrie, elejson – Chryste elejson Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne - zmiłuj się nad nami.
Święta Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspomagaj nas.
Święta Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
Święta Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
Święta Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
Święta Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
Święta Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
Święta Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
Święta Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
Święta Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
Święta Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
Święta Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
Święta Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
Święta Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci.
Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Święta Rodzino.
Od rozproszenia umysłu i serca,
Od oziębłości w służbie Bożej,
Od szukania przyjemności i wygód światowych,
Od przywiązania do dóbr ziemskich,
Od pragnienia próżnej chwały,
Od złej śmierci,
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Święta Rodzino.
Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
Przez prace i trudy Wasze,
Przez modlitwy i milczenie Wasze,
Przez doskonałość czynów Waszych,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>